GMR

 

Wat is de GMR?

De stichting vindt medezeggenschap belangrijk.

De gemeenschappelijke medezeggenschap (GMR) op stichtingsniveau en de medezeggenschapsraden(MR) op schoolniveau hebben een belangrijke functie als het gaat om medezeggenschap. De raden hebben advies- en instemmingbevoegdheden conform de vastgestelde reglementen. De GMR buigt zich over het bovenschoolse beleid en het advies- en instemmingsrecht van de MR-en richt zich op de school specifieke taken.

De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn. De GMR is het inspraakorgaan dat met het CvB en de RvT contact heeft. De gesprekspartner van de GMR is de voorzitter CvB. Deze wordt bij alle vergaderingen uitgenodigd. De GMR bestaat op dit moment (mei 2020) uit 8 leden.

Wat zijn de taken van de GMR?

De Wet Medezeggenschap Onderwijs stamt uit 1992 en is begin 2017 aangepast. Hij regelt de inspraak op school- en stichtingsniveau. Om niet met alle MR-en apart over school overstijgende zaken te hoeven praten is de GMR ingesteld. De GMR heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht.

Het bestuur moet de gehele (G)MR om instemming vragen met het voorgenomen beleid of een wijziging van het beleid vragen als het gaat om o.a. de volgende onderwerpen:

 • Verandering onderwijskundige doelstellingen
 • Schoolplan, zorgplan, leerplan, toets reglementen
 • Schoolreglement, gedragsregels
 • Schoolgids
 • Beleid inzake ouderparticipatie
 • Arbobeleid: veiligheid, gezondheid en welzijn

Adviesrecht heeft de GMR op vele onderwerpen. Het bestuur vraagt dan advies aan de totale (G)MR . Dit kan ondermeer over de volgende onderwerpen gaan:

 • De jaarlijkse begroting
 • Fuseren
 • Samenwerking met andere scholen of instellingen
 • Aanstelling of ontslag van de schoolleiding
 • Het beleid voor onderhoud en huisvesting

De (G)MR kan ook zelf zaken op de agenda plaatsen en ongevraagd standpunten innemen, voorstellen doen of zaken adviseren aan het stichtingsbestuur.

De GMR bestaat op dit moment uit de volgende leden:

• Goof van Rijswijk, ouder Henri Dunant/ Wijk en Aalburg, voorzitter
• Mandy Kommers, leerkracht Den Biekurf/ Babyloniёnbroek, secretaris
• Agnes Laay, ouder Burg. Sigmond/ Werkendam
• Esther Biesheuvel, leerkracht De Wilgenhoek/ Hank, notulist
• Petra Geerts, leerkracht De Almgaard/ Almkerk
• Sander van Dongen, leerkracht ’t Ravelijn/ Woudrichem, penningmeester
• Marjo van Raaij, ouder Prins Willem Alexanderschool/ Eethen
• Anneke Scherjon, ouder Verschoorschool/ Sleeuwijk

Notulen schooljaar 2023-2024

 

Notulen schooljaar 2022-2023

 

Notulen schooljaar 2021-2022

Notulen schooljaar 2020-2021

Jaarverslagen