College van Bestuur

Elke school kent een eigen directeur, welke deel uitmaakt van het MT. In sommige gevallen heeft een directeur meerdere scholen onder zich, zoals bijvoorbeeld het geval is in Hank en Babyloniënbroek. De voorzitter van het CvB is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de diverse scholen van SOOLvA en is tevens verantwoordelijk voor de integrale sturing vanuit het beleid van SOOLvA. De voorzitter van CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van SOOLvA.

 

Het College van Bestuur bestaat uit de volgende persoon:

Dhr Lenard Huijzer                  Voorzitter CvB

 

De beleidsvoorbereiding en –uitvoering vindt grotendeels plaats in het managementteam waarin alle directeuren en de Voorzitter CvB participeren. De Voorzitter CvB geeft operationeel leiding aan de directeuren, de managementassistente en de bovenschools ICT-er. 

De taken van de Voorzitter CvB zijn het voorbereiden, coördineren, uitvoeren en evalueren van algemeen, onderwijskundig en personeelsbeleid, maar ook financieel en huisvestingsbeleid. De Voorzitter CvB vertaalt en implementeert met mandaat het bestuursbeleid binnen de diverse schoollocaties. Zij adviseert de Raad van Toezicht en brengt verslag uit met betrekking tot het gevoerde beleid en rapporteert aan de Raad van Toezicht als het vastgestelde beleid bijgesteld moet worden.