OBS de Wilgenhoek

OBS de Wilgenhoek

OBS De Wilgenhoek – gebaseerd op het Sterrenschoolconcept 

Samen werken aan eigen wijsheid!

Tijden veranderen en dus ook leerlingen en hun ouders. Leerkrachten groeien hierin mee en willen inspelen op de onderwijsbehoefte van elk kind. Binnen de Wilgenhoek groeide de afgelopen jaren het besef dat ons jaarklassensysteem, het aanbod van het huidige lesmateriaal en het in gesprek gaan met de ouders over het kind – in plaats van met het kind – niet altijd leidt tot het Passend Onderwijs dat we zo nastreven. Het kan beter.

 

Het Sterrenschoolconcept 

Een antwoord hoe we dat kunnen doen, hebben we gevonden in het Sterrenschoolconcept dat werd ontwikkeld door een landelijke denktank die zich de volgende vraag stelde: “Als we vandaag met een schone lei mochten beginnen, hoe zouden we het basisonderwijs er dan uit laten zien?” Daaruit is een aanpak met vijf sterren ontstaan waarbij een totaalpakket van onderwijs en kinderopvang wordt aangeboden. 

 

Iedere school die werkt volgens dit concept, heeft de ruimte om zijn eigen accenten te leggen met alle mogelijkheden om de sterren op een eigen manier in te vullen, passend bij de leerlingen van de school. Voor de Wilgenhoek betekent het dat er heel goed is gekeken naar de eigen leerlingen en hun onderwijsbehoeften en we tot de conclusie zijn gekomen dat dit concept antwoorden geeft op veel vragen die binnen het team van leerkrachten zijn ontstaan. Een logische keuze dus om ons onderwijs in te gaan richten in de lijn van de Sterrenschool, waarbij we heel goed gekeken hebben naar dat wat past bij ons en onze leerlingen. 

Voor de Wilgenhoek betekent het dat we werken met: 

1. Flexibele schooltijden. 

2. Een integrale onderwijsmethode waarin alle vakken (behalve rekenen, schrijven en bewegingsonderwijs) in samenhang aan bod komen: Alles-in-1 en voor het taalonderwijs Alles-Apart. 

3. Gepersonaliseerde leerreizen voor onze leerlingen. Dit betekent dat leerlingen soms alleen leren, soms in tweetallen en dan weer in groepjes. 

4. Het jaarklassensysteem verdwijnt. We denken in bouwen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw). Dat betekent dat leerlingen, ongeacht hun leerniveau, bij hun eigen leeftijdsgenoten in de groep zitten. Er wordt steeds meer groeps- en bouw doorbrekend gewerkt. 

5. Voortgangsgesprekken (voorheen de rapportbespreking) worden gevoerd tussen leerkracht, ouder èn kind; de zogenaamde LLO-gesprekken. Meer kinderbetrokkenheid dus. 

6. De Kanjerregels. OBS De Wilgenhoek is een Kanjerschool met een vriendelijk en veilig klimaat en duidelijke regels. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.

 

Meer informatie vindt u op de website www.obsdewilgenhoek.com